A www.milanex.eu oldal adatvédelmi szabályzata

Ha tájékoztatást szeretne kapni személyes adatairól, az adatok felhasználásának céljairól és felekről, vegye fel a kapcsolatot a Tulajdonossal.

Tulajdonos és Adatkezelő

Pap Istvan EV – 57491707 | 59452973-1-23 | HU59452973

Tulajdonos e-mail címe: info@milanex.eu

Gyűjtött adatok típusai

A tulajdonos nem ad listát az összegyűjtött személyes adatok típusairól.

Az egyes gyűjtött személyes adatok típusairól részletesen a jelen adatvédelmi szabályzat erre vonatkozó részei, vagy az adatgyűjtés előtt megjelenő speciális magyarázó szövegek találhatók.

Személyes adatokat a Felhasználó szabadon megadhat, vagy Használati adatok esetén az Alkalmazás használata során automatikusan gyűjthető.

Eltérő rendelkezés hiányában a jelen Alkalmazás által kért összes adat kötelező, és ezen adatok megadásának elmulasztása ellehetetlenítheti az Alkalmazás szolgáltatásait. Azokban az esetekben, amikor a jelen Alkalmazás kifejezetten kimondja, hogy bizonyos adatok nem kötelezőek, a Felhasználók szabadon nem közölhetik ezeket az Adatokat anélkül, hogy ez a Szolgáltatás elérhetőségét vagy működését befolyásolná.

Azok a felhasználók, akik bizonytalanok abban, hogy mely személyes adatok kötelezőek, felvehetik a kapcsolatot a Tulajdonossal.

A Cookie-k – vagy más nyomkövető eszközök – jelen Alkalmazás vagy az Alkalmazás által igénybe vett harmadik fél szolgáltatás tulajdonosai általi használata a Felhasználó által igényelt Szolgáltatás biztosítását szolgálja, a jelen dokumentumban leírt egyéb célokon felül. és a Cookie-szabályzatban, ha elérhető.

A felhasználók felelősséggel tartoznak az ezen az Alkalmazáson keresztül megszerzett, közzétett vagy megosztott harmadik felek személyes adataiért, és megerősítik, hogy rendelkeznek a harmadik fél hozzájárulásával az adatok Tulajdonos részére történő átadásához.

Az Adatkezelés módja és helye

Adatkezelési módszerek

A Tulajdonos megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az Adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, módosítás vagy jogosulatlan megsemmisülés megelőzése érdekében.

Az adatkezelés számítógéppel és/vagy informatikai eszközökkel, szigorúan a megjelölt célokhoz kapcsolódó szervezeti eljárások és módok szerint történik. A Tulajdonoson kívül bizonyos esetekben az Adatokhoz bizonyos típusú felelős személyek is hozzáférhetnek, akik részt vesznek a jelen Alkalmazás működésében (adminisztráció, értékesítés, marketing, jogi, rendszeradminisztráció) vagy külső felek (például harmadik fél) fél technikai szolgáltatók, levelező szolgáltatók, tárhelyszolgáltatók, informatikai cégek, kommunikációs ügynökségek) a Tulajdonos által adott esetben adatfeldolgozónak nevezett ki. Ezen felek frissített listája a Tulajdonostól bármikor kérhető.

Az adatkezelés jogalapja

A Tulajdonos kezelheti a Felhasználókra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

 • A felhasználók egy vagy több konkrét célra adták hozzájárulásukat. Megjegyzés: Egyes jogszabályok értelmében a Tulajdonos engedélyezheti a Személyes Adatok feldolgozását mindaddig, amíg a Felhasználó nem tiltakozik az adatkezelés ellen („opt-out”), anélkül, hogy hozzájárulására vagy az alábbi jogalapok bármelyikére támaszkodnia kellene. Ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha a Személyes adatok feldolgozása az európai adatvédelmi törvény hatálya alá tartozik;
 • az Adatszolgáltatás a Felhasználóval kötött szerződés teljesítéséhez és/vagy annak szerződéskötést megelőző kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges;
 • a feldolgozás a Tulajdonost terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés közérdekből vagy a Tulajdonosra ruházott közhatalom gyakorlása során végzett feladattal kapcsolatos;
 • az adatkezelés a Tulajdonos vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében szükséges.

A Tulajdonos minden esetben szívesen segít tisztázni az adatkezelés konkrét jogalapját, különös tekintettel arra, hogy a Személyes adatok megadása jogszabályi vagy szerződéses, illetve szerződéskötéshez szükséges követelmény.

Adatkezelés helye

Az Adatok kezelése a Tulajdonos üzemeltető irodáiban és minden más olyan helyen történik, ahol az adatkezelésben érintett felek tartózkodnak.

A Felhasználó tartózkodási helyétől függően az adattovábbítás magában foglalhatja a Felhasználó adatainak a saját országától eltérő országba való továbbítását. Ha többet szeretne megtudni az ilyen továbbított adatok feldolgozásának helyéről, a Felhasználó a Személyes adatok kezelésével kapcsolatos részleteket tartalmazó részt tekintheti meg.

A felhasználók jogosultak továbbá tájékozódni az Európai Unión kívüli országba vagy bármely nemzetközi közjogi vagy két vagy több ország által létrehozott nemzetközi szervezetbe, például az ENSZ-be történő adattovábbítás jogalapjáról, valamint a megtett biztonsági intézkedésekről. a Tulajdonos részéről adatainak védelme érdekében.

Ha ilyen átruházásra kerül sor, a Felhasználók többet tudhatnak meg a jelen dokumentum megfelelő részeiben, vagy érdeklődhetnek a Tulajdonosnál a kapcsolatfelvételi részben megadott információk segítségével.

Adatkezelés időtartama

A személyes adatokat addig kell kezelni és tárolni, ameddig a gyűjtés célja megköveteli.

Ebből adódóan:

 • A Tulajdonos és a Felhasználó közötti szerződés teljesítésével kapcsolatos célból gyűjtött személyes adatokat a szerződés maradéktalan teljesítéséig meg kell őrizni.
 • A Tulajdonos jogos érdekei érdekében gyűjtött személyes adatokat addig kell megőrizni, amíg az e célok teljesítéséhez szükséges. A Felhasználók a Tulajdonos jogos érdekeire vonatkozó konkrét információkat jelen dokumentum megfelelő szakaszaiban találhatnak, vagy felvehetik a kapcsolatot a Tulajdonossal.

A Tulajdonos engedélyezheti a Személyes adatok hosszabb ideig történő megőrzését, ha a Felhasználó az adatkezeléshez hozzájárult, mindaddig, amíg a hozzájárulást nem vonják vissza. A Tulajdonos köteles továbbá a Személyes Adatokat hosszabb ideig megőrizni, ha erre jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy hatósági utasításra van szükség.

A megőrzési időszak lejártával a személyes adatokat töröljük. Ezért a hozzáférési jog, a törléshez, a helyesbítéshez és az adathordozhatósághoz való jog a megőrzési idő lejárta után nem érvényesíthető.

 A Felhasználók jogai

A Felhasználók bizonyos jogokat gyakorolhatnak a Tulajdonos által kezelt Adataikkal kapcsolatban.

A Felhasználóknak különösen joguk van a következőkre:

 • Bármikor visszavonhatja hozzájárulásukat. A felhasználóknak jogukban áll visszavonni a hozzájárulásukat, ha korábban hozzájárultak személyes adataik kezeléséhez.
 • Tiltakoznak adataik kezelése ellen. A felhasználóknak jogukban áll tiltakozni adataik kezelése ellen, ha az adatkezelés a hozzájárulástól eltérő jogalap alapján történik. További részletek az alábbi, erre a célra szolgáló részben találhatók.
 • Hozzáférés az adataikhoz. A felhasználóknak jogukban áll megtudni, hogy a Tulajdonos kezeli-e az Adatokat, az adatkezelés bizonyos vonatkozásairól tájékoztatást kérhet, valamint másolatot kaphat a feldolgozás alatt álló Adatokról.
 • Ellenőrizze és kérjen kijavítást. A felhasználóknak jogukban áll ellenőrizni adataik pontosságát, és kérni azok frissítését vagy helyesbítését.
 • Korlátozzák adataik feldolgozását. A felhasználók bizonyos körülmények között jogosultak adataik kezelésének korlátozására. Ebben az esetben a Tulajdonos az Adatait a tároláson kívül semmilyen más célra nem kezeli.
 • Töröltesse vagy más módon távolítsa el személyes adatait. A felhasználóknak bizonyos körülmények között joguk van ahhoz, hogy adataikat a Tulajdonostól töröljék.
 • Megkapják az adataikat, és átadják azokat egy másik adatkezelőnek. A felhasználók jogosultak arra, hogy Adataikat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapják, és ha ez technikailag kivitelezhető, azt akadálytalanul továbbítsák egy másik adatkezelőnek. Ez a rendelkezés akkor alkalmazandó, ha az adatok kezelése automatizált módon történik, és az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán, olyan szerződésen, amelyben a Felhasználó része, vagy annak szerződéskötést megelőző kötelezettségein alapul.
 • Panasz benyújtása. A felhasználóknak jogukban áll panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatóságukhoz.

Részletek a feldolgozás elleni tiltakozás jogáról

Ha a Személyes adatokat közérdekből, a Tulajdonosra ruházott hatósági jogkör gyakorlása során, vagy a Tulajdonos által követett jogos érdekek érdekében kezelik, a Felhasználók tiltakozhatnak az adatkezelés ellen azáltal, hogy sajátos helyzetükkel kapcsolatos indokot szolgáltatnak. indokolja a kifogást.

A felhasználóknak tudniuk kell, hogy amennyiben személyes adataikat direkt marketing célból dolgozzák fel, bármikor, indoklás nélkül tiltakozhatnak az adatkezelés ellen. Ha szeretné megtudni, hogy a Tulajdonos kezel-e Személyes Adatokat direkt marketing célból, a Felhasználó a jelen dokumentum vonatkozó részeiben tájékozódhat.

Hogyan gyakorolhatóak a fenti jogok

A Felhasználói jogok gyakorlására irányuló kérelmeket a Tulajdonoshoz lehet eljuttatni a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken. Ezek a kérések ingyenesen érvényesíthetők, és a Tulajdonos a lehető leghamarabb, de mindig egy hónapon belül megválaszolja azokat.

További információk az adatgyűjtésről és -feldolgozásról

Jogi eljárás

A Felhasználó Személyes Adatait a Tulajdonos jogi célokra használhatja fel bíróság előtt, vagy az Alkalmazás vagy a kapcsolódó Szolgáltatások nem rendeltetésszerű használatából eredő esetleges jogi lépésekhez vezető szakaszokban.
A Felhasználó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a Tulajdonos hatósági kérésre személyes adatainak felfedésére kötelezhető.

További információk a Felhasználó személyes adatairól

A jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltakon túlmenően, ez az Alkalmazás kérésre további és kontextuális információkat is biztosíthat a Felhasználónak az egyes Szolgáltatásokkal vagy a Személyes adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban.

Rendszernaplók és karbantartás

Üzemeltetési és karbantartási célból ez az Alkalmazás és bármely harmadik fél szolgáltatása gyűjthet fájlokat, amelyek rögzítik az ezzel az Alkalmazással való interakciót (rendszernaplókat), vagy más Személyes adatokat (például IP-címet) használhatnak erre a célra.

A jelen szabályzatban nem szereplő információk

A Személyes adatok gyűjtésével vagy feldolgozásával kapcsolatos további részletek a Tulajdonostól bármikor kérhetők. Kérjük, tekintse meg a dokumentum elején található elérhetőségeket.

Hogyan kezelik a „Ne kövess” kéréseket

Ez az alkalmazás nem támogatja a „ Ne kövess” kéréseket.

Annak megállapításához, hogy az általa használt harmadik felek bármelyike teljesíti-e a „ Ne kövess” kéréseket, kérjük, olvassa el az adatvédelmi szabályzatukat.

Jelen adatvédelmi szabályzat változásai

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi szabályzatot bármikor módosítsa úgy, hogy értesíti Felhasználóit ezen az oldalon és adott esetben a jelen Alkalmazáson belül, és/vagy – amennyire ez technikailag és jogilag kivitelezhető – értesítést küld a Felhasználóknak az alábbi elérhetőségeken keresztül. a tulajdonos. Erősen ajánlott ezt az oldalt gyakran ellenőrizni, hivatkozva az alján felsorolt utolsó módosítás dátumára.

Amennyiben a változások a Felhasználó hozzájárulása alapján végzett adatkezelési tevékenységet érintik, a Tulajdonos szükség esetén új hozzájárulást kér a Felhasználótól.

Személyes adatok (vagy adatok)

Minden olyan információ, amely közvetlenül, közvetve vagy más információval összefüggésben – beleértve a személyazonosító számot is – lehetővé teszi egy természetes személy azonosítását vagy azonosítását.

Használati adatok

Az Alkalmazáson (vagy az Alkalmazásban alkalmazott harmadik féltől származó szolgáltatásokon) keresztül automatikusan gyűjtött információk, amelyek magukban foglalhatják az Alkalmazást használó Felhasználók által használt számítógépek IP-címeit vagy tartományneveit, az URI-címeket (Uniform Resource Identifier), a kérés időpontja, a kérés szerver felé történő elküldésének módja, a válaszként kapott fájl mérete, a szerver válaszának állapotát jelző számkód (sikeres eredmény, hiba stb.), a származási ország, a Felhasználó által használt böngésző és operációs rendszer funkciói, a látogatásonkénti különböző időrészletek (pl. az Alkalmazáson belül az egyes oldalakon eltöltött idő) és az Alkalmazáson belül követett útvonal részletei, különös tekintettel a látogatások sorrendjére. a meglátogatott oldalak és egyéb paraméterek az eszköz operációs rendszerével és/vagy a Felhasználó informatikai környezetével kapcsolatban.

Felhasználó

Az ezt az Alkalmazást használó magánszemély, aki eltérő rendelkezés hiányában egybeesik az Érintetttel.

Adatalany

Az a természetes személy, akire a személyes adat vonatkozik.

Adatfeldolgozó (vagy adatfelügyelő)

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében a személyes adatokat a jelen adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint feldolgozza.

Adatkezelő (vagy tulajdonos)

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a Személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit, beleértve a jelen Alkalmazás működésével és használatával kapcsolatos biztonsági intézkedéseket. Eltérő rendelkezés hiányában az Adatkezelő a jelen Alkalmazás Tulajdonosa.

Ez az alkalmazás

A Felhasználó személyes adatainak gyűjtésének és kezelésének módja.

Szolgáltatás

A jelen Alkalmazás által nyújtott szolgáltatás a vonatkozó feltételekben (ha elérhető) és ezen a webhelyen/alkalmazásban leírtak szerint.

Európai Unió (vagy EU)

Eltérő rendelkezés hiányában a jelen dokumentumban az Európai Unióra tett hivatkozások az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség összes jelenlegi tagállamára vonatkoznak.

Jogi információk

Jelen adatvédelmi nyilatkozat több jogszabály előírásai alapján készült, beleértve a 1. sz. Az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 13/14.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat csak erre az alkalmazásra vonatkozik, hacsak a dokumentum másként nem rendelkezik.

Nyelvi záradék:

Az adatvédelmi nyilatkozat magyar szövegét a Google Fordítóval fordították le az angol szövegből. Az adatok tulajdonosa nem vállal felelősséget az esetleges fordítási hibákért. Az oldal használója kijelenti, hogy jogi szövegként az adatvédelmi szabályzat angol szövegének tartalmát tekinti irányadónak.